سرامیک میلاس

نمای خشک میلاس سرامیک در پروژه کرمانشاه

پروژه کرمانشاه – نمای خشک سایز ۶۰ در ۱۲۰ میلاس سرامیک