نمای خشک میلاس سرامیک در پروژه کرمانشاه

پروژه کرمانشاه – نمای خشک سایز 60 در 120 میلاس سرامیک